Xây dựng nhà máy

Kinh nghiệm xây dựng

Bộ phận xây dựng của chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các cấp nhân viên kỹ thuật, quản lý và giám sát trên nhiều lĩnh vực trong Tòa nhà, Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Tài sản và Cơ sở và Dịch vụ Tòa nhà. 

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kỹ năng trong việc cung cấp cả hợp đồng và nhân sự thường trực, bao gồm cả các giải pháp dịch vụ được quản lý. Phương pháp tìm kiếm của chúng tôi là một quy trình chi tiết trong thời gian đó chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu và văn hóa của khách hàng để cho phép chúng tôi hoạt động hiệu quả như một phần mở rộng của doanh nghiệp của họ.

Những dự án quy mô