Tiêu Chuẩn Nhiệt Độ Phòng Server

Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng Server (Phòng máy chủ) có nhiệt độ từ 20°C đến 25°C, và độ ẩm từ 40% đến 55%.Việc duy trì nhiệt độ tiêu chuẩn này